TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Hieronta- ja kauneushuone Pirjon Pumpulitaivas asiakas- ja potilasrekisteri.


Rekisteriseloste

Henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterin pitäjä

Hieronta- ja kauneushuone Pirjon Pumpulitaivas

y: 1700787-4

käyntiosoite: Hakakatu 6 D, 41160 Tikkakoski

+358451127456

email: apirjoh@gmail.com


Yhteyshenkilö

Pirjo Hellstén


Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun ja seurantaan sekä laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin: Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, Terveydenhuoltolaki, Sosiaali- ja terveysministerion asetus potilasasiakirjoista ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja hoitosuunnitelma sekä potilaan hoidon kannalta olennaisia tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan paperilomakkeelle sekä sähköiseen Slotti.fi palveluun. Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Yrityksen sisällä käyttöoikeudet on rajattu vain yhden tietyn ja valtuutetun henkilön (edellä mainittu, yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa) käsiteltäväksi. Kirjallinen ja manuaalinen materiaali ja aineisto säilytetään erillisessä lukitussa laatikossa. Asiakasrekisteriä suojataan lisäksi tilojen yleisillä turvajärjestelyillä.

Rekisteriseloste päivitetty 29.5.2021